ลูกจ้างเฮ!! กฏหมายใหม่คุ้มครองลูกจ้างที่รับงานมาทำที่บ้าน พร้อมกำหนดอัตราค่าจ้างใหม่

2 พฤศจิกายน 2016 | ข่าวอัพเดท, นานาสาระ
พื้นที่โฆษณา

ลูกจ้างเฮ!! กฏหมายใหม่คุ้มครองลูกจ้างที่รับงานมาทำที่บ้าน พร้อมกำหนดอัตราค่าจ้างใหม่

พื้นที่โฆษณา
loading...

 


เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศการออกกฏหมายใหม่เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้าน ระบุว่า ในมาตรา 16 วรรค 1 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 การกำหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้าน หากงานที่รับไปทําที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากันนั้น ให้ผู้จ้างกำหนดอัตราค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมาย และต้องไม่เลือกปฏิบัติ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรค 1 และมาตรา 28 (3) ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว จึงออกประกาศดังนี้

1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 2. อัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านในงานที่มีการจ้างงานกันในสถานประกอบกิจการ ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างที่จ่ายให้แก่         ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เมื่อคํานวณต่อหน่วยตามลักษณะงาน คุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน

3. อัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านในงานที่ไม่มีการจ้างงานกันในสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่ผู้จ้างงานและผู้รับงาน        ไปทําที่บ้านตกลงกัน

4. อัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านตามข้อ 2 และข้อ 3 ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรง        งานกําหนด

5. ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจวินิจฉัย กรณีมีข้อสงสัยว่าอัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านตามข้อ 2 หรือข้อ 3 น้อยกว่า            อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

พื้นที่โฆษณา

โดยประกาศดังกล่าว ประกาศไว้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

 

 

 

 

ที่มา : Kapook, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เรียบเรียง : Hotjung

พื้นที่โฆษณา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

พื้นที่โฆษณา
loading...